HealthyTiger

Saeng Maek Jin
생맥진
生脉口服液

$46.50
Description

생맥진은 인삼, 맥문동 오미자로 가볍게 음용할 수 있도록 만든 한방비타민 음료입니다.

Saeng Maek Jin is a herbal vitamin beverage made with ginseng, bellflower roots, and omija, designed for light consumption.

Saeng Maek Jin / 생맥진 / 生脉口服液
( 80ml * 14 pouches / 80ml * 14포 / 80ml * 14包 / 80ml * 14 gói )

옛 선조들의 지혜가 담긴 전통 여름철 음료로 국내산 맥문동, 인삼, 오미자가 주성분이며 감초, 꿀 등으로 단맛을 맞춰 만듭니다. 보편적으로 따듯하게 마시는 한방차와 달리 얼음을 넣어서 차게 드시는 건강음료이기 때문에 아이스커피와 청량음료 대신 드시면 더욱 좋고, 물만으로는 가시지 않는 갈증해소와 수분 보충을 동시에 만족할 수 있습니다. 평소 체질적으로 더위를 많이 타고 땀을 많이 흘리는 경우에도 추천합니다.

섭취방법: 의약품이 아닌 식품으로 마시는 양에 제한이 없습니다.
하루 1~2회 1회 1포, 취향에 맞게 섭취하세요.

与一般热饮的韩方茶不同,此产品是喝凉的健康饮料。代替清凉饮料服用即可。可以同时满足仅用水无法消除的饥渴及可充分补充水分。推荐给平时怕热及出汗多人士服用。

服用方法:作为非药品类食品,饮用量不受制。
每日1~2次,每次1包,根据个人喜好服用。

Khác với các loại trà thảo mộc phổ biến thường được uống nóng, đây là một thức uống tốt cho sức khỏe được thưởng thức lạnh. Có thể sử dụng thay cho nước ngọt có ga để giải tỏa cơn khát, đồng thời bổ sung nước mà chỉ nước lọc không thể làm được. Được khuyến khích cho những người thường xuyên bị nóng trong người và đổ mồ hôi nhiều.

Cách dùng: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có giới hạn về lượng dùng.
1 ngày 1~2 lần, 1 lần 1 gói, uống theo sở thích.

Saeng Maek Jin is a traditional summer beverage that embodies the wisdom of our ancestors. Made primarily from domestically sourced Korean bellflower roots, ginseng, and omija, it is sweetened with licorice and honey. Unlike traditional herbal teas typically enjoyed warm, Saeng Maek Jin is served cold with ice, making it a refreshing alternative to iced coffee and carbonated drinks. It not only quenches thirst but also replenishes fluids. It's particularly recommended for those who tend to feel hot easily and sweat profusely, providing relief and hydration simultaneously.

How to take: Take 1 pouch 1-2 times a day, according to your taste preference.